Logo skoly

Stanovy rodičovského združenia pri CZŠ s MŠ sv.Gorazda

Preambula

Občianske združenie „Rodičovské združenie pri CZŠ s MŠ sv.Gorazda“, je dobrovoľné občianske združenie rodičov žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda na Juhoslovanskej 2 v Košiciach (ďalej len „CZŠ s MŠ sv.Gorazda“), cieľom ktorého je podporovať vzdelávanie a výchovu detí a žiakov CZŠ s MŠ sv.Gorazda.

Článok I. Názov a sídlo občianskeho združenia

(1) Názov: Rodičovské združenie pri CZŠ s MŠ sv.Gorazda
(2) Sídlo: Juhoslovanská 2, 04013 Košice

Článok II. Vznik občianskeho združenia

(1) Občianske združenie „Rodičovské združenie pri CZŠ s MŠ sv.Gorazda“ (skrátene RZ), vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
(2) Doba trvania občianskeho združenia je časovo neobmedzená.

Článok III. Ciele občianskeho združenia

(1) Poslaním RZ je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri vzdelávaní a výchove detí a žiakov školy a pri ochrane a presadzovaní výchovno-vzdelávacích záujmov ich rodičov (zákonných zástupcov). RZ zbiera a rieši podnety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí a žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za vzdelávanie a výchovu detí a žiakov a na základe vzájomného partnerského vzťahu.
(2) Cieľom RZ v súlade s preambulou Stanov je najmä: a) podporovať vzdelávanie a výchovu detí a žiakov ZŠ s MŠ v rámci činnosti samotnej ZŠ s MŠ, b) podporovať záujmovú činnosť detí a žiakov ZŠ s MŠ organizovanú prostredníctvom školy, a to predovšetkým odbornú, umeleckú a športovú, c) vyvíjať spoločenské a propagačné aktivity prinášajúce prospech pri vzdelávaní a výchove detí a žiakov ZŠ s MŠ, d) materiálne podporovať školskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov ZŠ s MŠ tak, aby sa zlepšovalo prostredie a vybavenie ZŠ s MŠ, ktoré môžu využívať deti a žiaci tejto školy.

Článok IV. Orgány občianskeho združenia

(1) Organizáciu RZ tvoria nasledujúce orgány:
a) Triedne aktívy,
b) Rada rodičov,
c) Výkonný výbor RZ,
d) Revízna komisia.

Článok V. Ustanovenie orgánov občianskeho združenia

(1) RZ sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Pri hlasovaní rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných, pokiaľ nie je uvedené v Stanovách pre špecifické prípady inak.

Článok VI. Rada rodičov

(1) Rada rodičov (RR) je najvyšším orgánom RZ. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení podľa princípov stanovených v čl. V, ods.(1), na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.
(2) Rada rodičov rieši otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia školy, schvaľuje rozpočet RZ a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov). Rozhoduje o opatreniach napomáhajúcich výchovno vzdelávaciemu procesu.
(3) Rada rodičov odporúča návrh zmien Stanov predložený Výkonným výborom na prijatie, a predkladá ho triednym aktívom na schválenie.
(4) Rada rodičov zasadá v školskom roku spravidla 4-krát, minimálne však 2-krát. Zasadnutí RR sa zúčastňuje riaditeľ školy alebo ním určený zástupca vedenia školy. Mimoriadne zasadnutia RR zvolané na žiadosť rodičov, triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov zvoláva predseda RZ.
(5) Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Radu môže zvolať aj predseda RZ (počas jeho neprítomnosti podpredseda) alebo Výkonný výbor RZ, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.
(6) Rozhodnutia Rady rodičov sú záväzné pre všetkých členov RZ. Funkčné obdobie Rada rodičov je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka.
(7) Rada rodičov volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku Výkonný výbor, ktorý pozostáva z predsedu RZ, podpredsedu RZ za základnú školu, podpredsedu RZ za materskú školu a tajomníka RZ, ktorý zároveň vykonáva aj funkciu hospodára RZ, a predsedu Revíznej komisie.
(8) Všetci členovia Rady rodičov vykonávajú svoju funkciu dobrovoľne a bez nároku na odmenu.

Článok VII. Triedny aktív

1. Triedny aktív (TA) je hlavným článkom organizačnej štruktúry RZ. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov – tried ako základnej školy tak materskej školy, v školskom roku na základe vzniku členstva rodičov v RZ, ktoré sa zapisuje do Zoznamu členov RZ v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom v ZŠ, v danej triede vyučujúcimi učiteľmi a učiteľmi/učiteľkami MŠ s cieľom podieľať sa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti detí a žiakov triedy.
2. Triedny aktív:
a) volí predsedu TA - triedneho dôverníka a zapisovateľa, ktorý vyhotovuje Zápisnicu TA, pri voľbách rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných rodičov.
b) zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru RZ prostredníctvom triedneho učiteľa, alebo vkladom na účet RZ.
c) vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi ZŠ a učiteľom(-kám) MŠ riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rade rodičov alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohoto procesu,
d) rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rady rodičov RZ a zabezpečuje ich realizáciu a realizáciu odporúčaní výkonného výboru RZ prostredníctvom rodičov detí/žiakov triedy,
e) navrhuje rodičov do účelových zoskupení pri RZ (komisie), do orgánov RZ (výkonný výbor, revízna komisia) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy výkonného výboru a Rady rodičov RZ,
f) zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a detí/žiakov triedy podľa rozhodnutia triedneho aktívu,
g) schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných rodičov Výkonným výborom predložené a Radou rodičov odporúčané návrhy na zmeny Stanov, pričom tieto zmeny sa stávajú záväznými pre RZ, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých triednych aktívov.
3. Triedny aktív zasadá spravidla 4-krát počas školského roka. Predseda TA - triedny dôverník, môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutia TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti.
4. Z každého zasadnutia TA sa vykonáva zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ TA zrozumiteľnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov. Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť výkonného výboru, Rady rodičov alebo vedenia školy.
5. Zástupcom triedneho aktívu v Rade rodičov RZ je predseda TA – triedny dôverník, ktorý je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rady rodičov alebo za seba zabezpečiť rovnocennú náhradu spomedzi rodičov TA. Zastupujúci triedny dôverník má rovnaké hlasovacie právo ako triedny dôverník.
6. Zástupca triedneho aktívu v Rade rodičov RZ objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa rada zaoberá, a sprostredkúva rodičom TA všetky informácie, ktoré sú im z rokovania Rady rodičov adresované. V rámci TA zabezpečuje plnenie ustanovení Stanov RZ.
7. Vo voľbách dôverníka, ktorý sa stane členom Rady rodičov za danú triedu môžu hlasovať iba prítomní rodičia detí/žiakov danej triedy. Rodičia majú pri hlasovaní o triednom dôverníkovi len toľko platných hlasov, koľko ich detí je deťmi/žiakmi danej triedy. Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou platných hlasov prítomných rodičov.
8. Rodič môže byť zástupcom TA v Rade rodičov RZ len po dobu, kedy je jeho dieťa dieťaťom/žiakom danej triedy. Keď dieťa prestane byť dieťaťom/žiakom danej triedy, členstvo rodiča v Rade rodičov zaniká.
9. Ak zanikne existujúcemu členovi Rady rodičov členstvo v tejto rade, najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov sa za danú triedu uskutočnia voľby nového zástupu triedneho aktívu v Rade rodičov.

Článok VIII. Výkonný výbor

(1) Výkonný výbor rodičovského združenia (VV) tvoria predseda, podpredseda za ZŠ, podpredseda za MŠ, tajomník RZ a predseda revíznej komisie, ktorí sú volení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Rady rodičov. Výkonný výbor môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby a rozhodnutia Rady rodičov. Výbor zabezpečuje uplatňovanie schválených Stanov RZ, výkon rozhodnutí Rady rodičov a riešenie návrhov a pripomienok rodičov kompetentnými subjektami.
(2) Výkonný výbor je volený Radou rodičov na jej prvom zasadnutí v danom školskom roku. Funkčné obdobie výkonného výboru RZ je jeden rok. Výbor sa riadi Stanovami RZ a rozhodnutiami Rady rodičov. Zohľadňuje podľa možností požiadavky vedenia školy a riadi činnosť RZ v súlade s jeho poslaním a úlohami.
(3) Výkonný výbor RZ vedie evidenciu členov RZ.
(4) Výkonný výbor: a) podáva Rade rodičov správu o svojej činnosti a správu o hospodárení, ktorú spracúva tajomník RZ , b) predkladá Rade rodičov návrh na čerpanie prostriedkov RZ a uskutočňuje realizáciu schválených návrhov, c) zabezpečuje spoluprácu RZ s vedením školy, d) informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov triednych aktívov, e) po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutia Rady rodičov a jej mimoriadne zasadnutia v súlade so stanovami, f) zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a akcií detí a žiakov školy, g) navrhuje zmeny Stanov, ktoré predkladá na odporúčanie Rady rodičov, h) sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy detí a žiakov ZŠ s MŠ a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom,
(5) Výkonný výbor zasadá spravidla 5-krát počas daného školského roku. Účasť členov výboru a pozývaných hostí zabezpečuje predseda, podpredsedovia alebo tajomník RZ. Mimoriadne zasadnutia VV zvolané na žiadosť rodičov, triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov zvoláva predseda RZ. Zasadnutí VV sa zúčastňuje riaditeľ školy alebo ním určený zástupca vedenia školy.
(6) Tajomník VV vyhotoví Zápisnicu zo zasadnutia výboru, ktorú vyhotovuje pre riaditeľa školy a jednotlivých členov výboru. Jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii RZ.
(7) Všetci členovia Výkonného výboru vykonávajú svoju funkciu dobrovoľne a bez nároku na odmenu.

Článok IX. Revízna komisia

(1) Revíznu komisiu (RK) tvorí predseda a dvaja členovia. Predsedu komisie volí Rada rodičov na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Ďalšími dvomi členmi komisie sú externisti-rodičia, ktorí nie sú členmi Rady rodičov ani Výkonného Výboru RZ, ktorí sa revízie zúčastnia na podnet predsedu komisie. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ 2-krát v školskom roku vždy pred konaním najbližšieho zasadnutia Rady rodičov. (2) Členovia revíznej komisie sú oprávnení vyžadovať od všetkých orgánov RZ informácie, doklady a podklady o ich činnosti. (3) Revízna komisia spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá Rade rodičov na jej poslednom zasadnutí v školskom roku a novej Rade rodičov na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku. Týmto aktom sa končí jej funkčné obdobie.

Článok X. Zástupcovia občianskeho združenia v iných orgánoch

(1) Zástupcovia RZ v iných orgánoch sú členovia RZ - rodičia, zvolení Radou rodičov do iných orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú účasť zástupcov rodičov (napr. stravovacia alebo zdravotná komisia). Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy RZ najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí.
(2) Zástupcovia RZ v iných orgánoch rešpektujú vo svojej práci požiadavky Rady rodičov a výkonného výboru RZ a informujú ich o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít. Zástupcovia RZ v iných orgánoch informujú rodičovskú radu a výkonný výbor RZ o obsahu a priebehu týchto rokovaní.

Článok XI. Členstvo v občianskom združení

(1) Členstvo v RZ je dobrovoľné, nikto nie je nútený k členstvu v tomto združení, ani k účasti na jeho činnosti. Každý rodič dieťaťa navštevujúceho CZŠ s MŠ sv. Gorazda má právo byť členom RZ. Podmienkou pre vznik členstva rodiča je, aby sa jeho dieťa stalo žiakom základnej školy alebo začalo navštevovať materskú školu CZŠ s MŠ sv.Gorazda na Juhoslovanskej ulici 2 v Košiciach. Ak je splnená táto podmienka, členstvo rodiča v RZ vznikne, ak oznámi svoju vôľu byť členom RZ alebo ak vyjadrí súhlas s návrhom, aby sa stal členom RZ. Členstvo rodiča v RZ trvá len po dobu, kedy je jeho dieťa žiakom základnej školy alebo navštevuje materskú školu ZŠ s MŠ. Ak rodič vyjadrí vôľu, aby nebol členom RZ, nebude vedený v zozname členov RZ a členom RZ nebude. Ukončenie členstva v RZ môže rodič oznámiť kedykoľvek počas trvania svojho členstva orgánom RZ; v takom prípade mu členstvo zanikne a bude vyškrtnutý zo zoznamu členov RZ.
(2) Členovia RZ majú právo: a) voliť orgány organizácie, s výnimkou uvedenou v čl. VII, bod (7). b) byť volení do týchto orgánov, c) vyjadrovať sa k výchovno vzdelávaciemu procesu v škole, podávať návrhy, pripomienky a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom, d) byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, e) venovať RZ, škole alebo záujmovým krúžkom detí a žiakov dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku, f) byť informovaní o práci orgánov RZ na škole.
(3) Členovia RZ: a) sa zúčastňujú rokovaní triednych aktívov, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít rodičovského združenia, b) uhrádzajú členské príspevky na daný školský rok vo výške stanovenej Radou rodičov pre daný školský rok vítané poskytnutie ďalších finančných príspevkov (darov, 2% z dane z príjmu) pre RZ na účely jeho aktivít alebo aktivít školy, detí a žiakov, c) formulujú svoje pripomienky zrozumiteľne a na výzvu výkonného výboru RZ sa podieľať na ich riešení, d) rešpektujú ustanovenia týchto stanov, e) zúčastňujú sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to výkonný výbor požiada.

Článok XII. Zastupovanie občianskeho združenia

(1) Občianske združenie vo vzťahu k tretím osobám, v pracovno-právnych, občianskoprávnych a iných vzťahoch zastupujú štatutárni zástupcovia. Štatutárnymi zástupcami sú predseda RZ a podpredsedovia RZ.
(2) Za RZ podpisuje predseda a ďalší člen Výkonného výboru RZ.
(3) Za občianske združenie koná navonok predseda RZ. Ak je predseda neprítomný alebo nemôže vykonávať svoje právomoci, zastupuje ho v plnom rozsahu podpredseda RZ pre ZŠ.

Článok XIII. Hospodárenie rodičovského združenia

(1) Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky, výnosy z uskutočnených akcií RZ, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky.
(2) Návrh financovania aktivít RZ pripravuje výkonný výbor RZ v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ a predkladá ho Rade rodičov na schválenie na jej (prvom) zasadnutí v školskom roku. Pri spracovaní návrhu financovania aktivít na školský rok sa vychádza z predpokladaného príjmu organizácie.
(3) Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb). Takýmto darom disponuje výkonný výbor RZ podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.
(4) Finančné prostriedky rodičovského združenia sa ukladajú v príslušnej banke na bežnom účte organizácie. Podpisové právo majú členovia výkonného výboru.
(5) Výkonný výbor RZ zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným návrhom financovania aktivít RZ na aktuálny školský rok alebo na základe rozhodnutí Rady rodičov.
(6) Výdavky RZ tvoria príspevky pre ZŠ s MŠ na organizáciu žiackych kultúrnych a športových podujatí, príspevky na odmenu za prácu vynikajúcim deťom/žiakom, príspevky na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu detí a žiakov, čiastky vynaložené na fungovanie RZ, a iné príspevky, a mimoriadne výdavky schválené Radou rodičov RZ.
(7) Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov, ktoré vedie hospodár RZ. Hospodár predkladá tieto záznamy a doklady výkonnému výboru na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár RZ, prekladá výkonný výbor Rade rodičov na jej zasadnutí. Doklady a záznamy o hospodárení je hospodár povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii RZ.
(8) Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve RZ, eviduje náležitým spôsobom hospodár RZ v inventárnej evidencii. Inventarizácia majetku RZ sa vykonáva raz ročne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia.
(9) RZ je nezisková organizácia, čo znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami nie je zisk určený na rozdelenie, ale predstavuje zdroj na zabezpečenie rozvoja činnosti združenia v súlade s jeho cieľmi. Majetok RZ slúži výlučne na realizáciu cieľov tohto občianskeho združenia a na zabezpečovanie jeho činnosti.

Článok XIV. Prechodné a záverečné ustanovenie

(1) Prijatím týchto Stanov sa doterajší predseda RZ, resp. podpredseda RZ občianskeho združenia stáva až do doby zvolenia nového výkonného výboru.
(2) RZ zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení alebo jeho dobrovoľným rozpustením, prípadne zlúčením s iným združením, rozhodnutím väčšiny členov RZ o zániku. Túto vôľu členov môže výkonný výbor RZ zisťovať v rámci triednych aktívov alebo priamo oslovením rodičov. Na základe toho zvolá výkonný výbor RZ mimoriadne (záverečné) zasadnutie Rady rodičov, ktorá v mene RZ potvrdí zánik RZ a zabezpečí s tým spojené opatrenia. (3) Pri zániku RZ vykoná Rodičovská rada zúčtovanie majetku občianskeho združenia, pri ktorom najmä: a) sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupinu rodičov - členov Rady rodičov), b) zabezpečí (zorganizuje) odpredaj majetku občianskeho združenia alebo ich odovzdá škole na výchovno - vzdelávacie účely, c) rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu občianskeho združenia v banke.

Logo školy

Už viac ako desať rokov vedieme žiakov k zodpovednosti, ohľaduplnosti a čestnosti. S láskou sprevádzame detí a žiakov na ceste objavovania a rozvíjania ich potenciálu v duchu kresťanských hodnôt.

Dôležité odkazy
Kontakt
CZŠ s MŠ sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
040 13 Košice
Kontaktné údaje
© 2023 Copyright CZŠ s MŠ Juhoslovanská 2, Košice
Vytvorené s 💙 pre školu od DEVITY Software    |    Forografie a ilustrácie: archív školy a Freepik | Admin